فرآیند طراحی کاتالوگ، بروشور و ست اداری در اندیشه سازان نوین